Kommissies

Aanbidding

Hierdie kommissie se werksterrein is al die aanbiddingsgeleenthede in ons gemeente.  Alles rondom ons eredienste word hier bespreek en beplan.  Dit sluit in die simboliek in die erediens, die blommerankskikkings elke Sondag, die werk van die klankoperateurs, die rekenaaroperateurs, en die powerpoint aanbiedinge.

Die werksaamhede van die koor word ook hier hanteer.  By die kommissie word die sake rondom ons Bybelstudiegroepe en ons gebedsgroep hanteer.

Die voorsitter van die kommissie is Ds Wehan Geldenhuys.  Sy kontaknommers is:  044 698 1774 en sel nr. 072 3260901

Getuienis

Die getuienistaak van ons gemeente het ten doel om die heerskapy van Jesus Christus in die kerk en samelewing te verkondig en effektief uit te leef.  Om dit te verwesentlik word die volgende doelstellings nagestreef: 
Om die gemeente op te bou en toe te rus vir hulle dienswerk in die gemeente en in die wêreld, as getuies vir Jesus met die oog op die uitbou van die koninkryk van God en Sy geregtigheid.
Om uit te reik na alle mense
Om aan almal die evangelie van redding  en heil deur woord en daad te bring.
Om mense op te roep tot geloof in Jesus, toetrede tot die kerk en betrokkenheid in Sy koninkryk

Om hieraan te voldoen het ons gemeente n geloofsbelofte offer stelsel waar lidmate bo en behalwe hulle dankoffers ook n bydrae maak om getuienisprojekte te ondersteun.
Die projekte wat ons tans ondersteun is:
Hugo Wolmerans wat in Londen besig is om deur die elektroniese media mense in Arabiese lande te bereik.
Neels en Esme Meyer wat in Indië getuieniswerk doen.
Frans en Louis Boning wat in Mosambiek werk.
Ds. Lourens van der Westhuizen wat in Makhatini werk.
Die Mickey Mouse bewaarskool.
Geopende deure wat in die geslote lande werk.

Die voorsitter van die kommissie is Luzette Jacobs en haar kontaknommers is: 044 6981494 en selfoon nommer 082 381 6643

Diens van Barmhartigheid

Die barmhartigheidswerk van ons gemeente is gegrond in die Drie enige God en Sy genadige bemoeiing met mense in nood.  In die lig hiervan het ons ten doel om konkrete gestalte te gee aan die gemeente as dienende gemeenskap.  Ook om mense geestelik, maatskaplik en ekonomies te versorg en op te hef.  Ons help minderbevoorregte geloofsgenote, maar ook alle mense in nood. 

In ons gemeente word mense in nood gehelp deur maadeliks kospakkies te voorsien.  Van tyd tot tyd word mense gehelp wat in finansiele nood verkeer.  Ons werk nou saam met maatskaplike dienste om vir mense op maatskaplike gebied by testaan.  Ons gemeente ondersteun die brandhout vir Jesus projek waar mense sonder heenkome gehelp word om weer in die samelewing in te skakel.

Ons help ook vir moedergemeente met hulle seewindprojek waar daar vir straatmense elke Maandag n biduur gehou word en vir hulle n ete voorsien word.  Cef se nasorgprogram word ondersteun deur betrokke te wees by hulle vakansieprogram. 

Die voorsitter van die kommissie is Tertius Malan en sy kontaknommers is:  044 698 1256 en 082 511 4148

Ampsbediening en Toerusting

Hierdie kommissie het ten doel om seker te maak dat die ampte toegerus word vir hulle dienswerk.  Dit sluit in die ampte van gelowiges, ouderlinge, diakens, dienswerkers en leraars.  In die verband word kerkraadslede toegerus vir hulle dienswerk  Daar word toerustingsgeleenthede vir lidmate aangebied om hulle geestelik toe te rus.  Tydens die geleenthede word spesifieke temas behandel, en word n Bybelskool in die vooruitsig gestel.Kontak Ds Wehan Geldenhuys 044 698 1774 en  072 3260901

Jeugwerk

Hierdie kommissie het ten doel om die verbondskinders te begelei in hulle geestelike vorming.  Hier speel ons kategese onderrig n groot rol.  Kinders word in die woord en die leer van ons kerk onderrig en begelei na belydenisaflegging.  Om dan na belydenisaflegging betrokke en dienende lidmate van ons gemeente te wees.  Saam met die kategese word vir die kinders gereeld kampe aangebied, en ook ander aktiwiteite wat meehelp in hulle geestelike vorming.
Die voorsitter van die kommissie is Francois Nagel kontaknommers  044 698 1284 en  083 657 1270

Pre-Advies

Hierdie kommissie het ten doel om die kerkraad te help met die nominering en verkiesing van kerkraadslede en dienswerkers.  Die voorsitter van die kommissie is die leraar. Ds Wehan Geldenhuys   044 698 1774 en  072 3260901

Kommissie vir Diensverhoudinge

Die kerkraad het werknemers in diens, en die kommissie is daar om die diensverhoudinge te reël.  Hulle is verantwoordelik vir die kontrakte van die werknemers en die toesig oor die uitvoering van die pligte van die werknemers.  Die kommissie hanteer ook klagtes aangaande werknemers en tugoptredes.  Die kommissie moet ook toesien dat daar goeie verhoudinge tussen die werkgewer en werknemers bestaan, en het daarom ook n oop deur vir werknemers.  Die voorsitter van die kommissie is Cassie van der Merwe 044 698 2126 en  082 337 3835

Kommissie vir Finansies

Die verantwoordelikheid van die kommissie is om met die Bybelse riglyne rondom rentmeesterskap na die finansies van ons gemeente om te sien.  Die kommissie is baie bewus daarvan dat hulle met lidmate se dankoffers werk en hanteer dit daarom ook op n baie verantwoordelike wyse.  Die kommissie stel jaarliks n begroting op in samewerking met die verskillende kommissies, lê dit aan die kerkraad voor vir goedkeuring, en neem dan sorg dat daar binne die begroting gehandel word.  Die voorsitter van die kommissie is Arend de Waal en sy kontaknr is 0828097252

Kommissie vir Eiendomme

Die kommissie hanteer alle sake rakende die eiendomme van die gemeente.  Hulle neem sorg vir die instandhouding van ons geboue en implimente. Die kommissie is baie bewus daarvan dat hoe ons as gemeente omsien na ons stoflike bates n baie groot getuienis na buite is.  Daarom streef die kommissie daarna om alles netjies en goed in stand te hou.
Die voorsitter van die kommissie is Hennie de Swardt.  044 698 1013 en  083 453 9351

Kommissie vir die Kerkkantoor

Dit is n administratiewe kommissie wat handel met al die administratiewe take van die gemeente.  Hulle neem sorg vir die lidmaatregisters en inligting wat na die sinode deurgegee word.  Hulle maak seker dat die prosesse in die kantoor vlot verloop en staan ons skriba by in haar pligte.  Die voorsitter van die kommissie is Sylvia Myburg en haar kontaknr is:  044 698 1371 en selnr. 082 573 7287

Kommissie vir Strategiese Beplanning

In ons gemeente bestaan die behoefte om gedurig besig te wees om ons prosesse te evalueer en te verbeter.  In die lig hiervan het die kommissie ontstaan, en is daar voortdurend besig om te beplan en daaraan te werk dat ons as kerkraad en gemeente optimaal funksioneer.  Die voorsitter van die kommissie is Attie Maritz en sy kontaknr is:  044 698 1928 en sel nr. 082 380 4904

Verversings

Die voorsitter van die komissie is Leone Geldenhuys 044 698 1774 en  084 703 8184